Vedtægter

l Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Mennesker Mødes, med hjemsted i Esbjerg Kommune

2 Foreningens formål

Foreningens formål er at støtte livsglæde, nysgerrighed og kulturel udfoldelse og lave arrangementer for at fremme socialt samvær blandt mennesker og modvirke ensomhed. Det sker ved arrangementer og kan f.eks. være:

 • Motion
 • Fester
 • Udflugter
 • Ferieture
 • Foredrag
 • m. m.

3 Medlemmer og kontingent.

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver person som er fyldt 18 år og ønsker at støtte eller arbejde for Mennesker Mødes.

Kontingentet fastsættes på den Ordinære Generalforsamling.

Kontingentet opkræves i januar måned og forfalder ved månedens udgang.
Kontingentet skal være betalt for at opnå adgang og stemmeret til den Ordinære Generalforsamling.

4 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det bestræbes at have ligelig kønsfordeling.

Genvalg kan finde sted.

I ulige årstal afgår 4 medlemmer og i lige årstal afgår 3 medlem. Formanden er på valg i lige år kassereren i ulige år.

Når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt pr. e-mail med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage specifikke: arbejdsopgaver.

På generalforsamlingen vælges hvert år maksimum 3 suppleanter til bestyrelsen, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det bestræbes at have ligelig kønsfordeling.

Genvalg kan finde sted.

I ulige årstal afgår 3 medlemmer og i lige årstal afgår 2 medlem. Formanden er på valg i lige år kassereren i ulige år.

Når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt pr. e-mail med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage specifikke: arbejdsopgaver.

På generalforsamlingen vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.
Adgang til generalforsamlingen har de i §3 nævnte samt hvem bestyrelsen måtte invitere.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 14 dages varsel med særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer via e-mail.

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamling skal fremsendes skriftlig til formanden, via e-mail senest 7 dage før generalforsamlingen skal afholdes hvorefter de rundkastes til medlemmerne på mail.

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg:
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af suppleant til bestyrelsen
  • Valg af revisor.
  • Valg af revisorsuppleant.
 8. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår
 9. Eventuelt

6 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem, eller af næstformand og et bestyrelsesmedlem i forening.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelse.

7 Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

8 Opløsning.

Til foreningen opløsning kræves vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Ved foreningen opløsning overdrages formuen til  Julemærkehjemmet i Kollund.

Stiftet 19. september 2017.

Vedtægterne ændret den 29. januar 2019.
Vedtægterne ændret den 03. februar 2020.
Vedtægterne ændret den 30. januar 2023.